ЧЗВ

Какво ще платя на кредитния консултант за услугите му

Вие не дължите нищо на кредитния консултант за предоставените от него услуги.

Какво означава предварително одобрение

Tова е оценката на вашата кредитоспособност която банката прави след обследване на вашите доходите и задълженията към кредитори. На основата на тази оценка банката одобрява съответния размер на кредит. Обикновено предварителното одобрение е валидно в рамките на шест месеца. Някой банки издават и ипотечен сертификат който удостоверява вашата кредитоспособност.

Какво е рефинансиране

По същество рефинансирането представлява замяна на едно дългово задължение с друго. При рефинансирането на ипотечен заем на практика вие заменяте текущата  си ипотека с изцяло нов заем, от същия или друг кредитор. Чрез рефинансирането вие можете да намалите текущата си вноска, да увеличите или намалите срока и размера на кредита  т.н.  

Кога мога да рефинансирам моя кредит

Процеса на рефинансиране на ипотечен заем е подобен на процеса на кандидатстване за ипотека. 

Как се определя плаващия лихвен процент

Плаващия лихвен процент по ипотечните кредити се състои от два компонента: референтен лихвен процент и фиксирана надбавка. Обикновено методологията за определянето на референтния лихвен процент предвижда той да бъде осреднен лихвен процент от лихвените проценти по депозити на домакинствата.

Какви документи са ми необходими при кандидатстването за ипотечен кредит.

  • Документи за доказване доходите на кредитоискателите/ съдлъжниците
  • Документ за собственост на недвижимия имот предмет на сделка и/ или приеман за обезпечение или предварителен договор между продавач и купувач.
  • Удостоверение за липса на тежести върху имота (десет година назад когато е възможно), предлаган като обезпечение по кредита.
  • Данъчна оценка на имота по чл. 264 от ДОПК
  • Актуална скица за урегулирани поземлени имоти, къщи и вили с дворни места, др. недвижими имоти.
  • Удостоверение за семейно положение и членове на семейството.
  • В зависимост от конкретната сделка банка може да има нужда и от други документи.