Какво става с цените
на жилищата

На 23.09.2022г, НСИ оповести данните за второто тримесечие за индексите на цените на жилища (ИЦЖ) който е тримесечен показател за изменението на пазарните цени жилищата, новопостроени и съществуващи, закупени от домакинствата.
През второто тримесечие на 2022г, спрямо съответното тримесечие на 2021г цените на жилищата в България растат със 14,6% при среден ръст цените за второто тримесечие от 6,6% за периода 2015г-2021г. Това е 26-тото поредно тримесечие на ръст на цените.
Спрямо първото тримесечие на 2022г през второто цените на жилищата растат със 3,1% при среден ръст цените за второто тримесечие от 1,3 за периода 2015г-2021г.
Запазва се и тенденцията цените на съществуващите жилища да изпреварват тези на новото строителство. За периода 2015-2022 цените на съществуващите жилища растат със 7,9% средно годишно спрямо съответното тримесечие на предходната година при 6,5% ръст при новото строителство.
Ускорения номинален ръст цените съвпадащ с началото на пандемията от COVID-19, през последните пет тримесечия е съпроводен и от ръст на индекса на потребителските цени( инфлацията). Запазва и тенденцията инфлацията да изпреварва ръста на цените на жилищата т.е. цените на намаляват в реално изражение (фиг №1).

Фиг.№1 Индекс на цените на жилищата и индекс на потребителските цени.

На регионално ниво за шестте най -големи града с население над 120 000 души (фиг:№2) се запазва тенденцията цените на съществуващите жилища да изпреварват тези на новото строителството.
Интересен е факта че за периода от 2015 до днес най много са нарасналите цените на жилища в София и Русе а най-малко в Варна и Бургас(фиг №2). Средния тримесечен ръст на цените за посочения период за София е 2,4% и 2,3% съответно за Русе. За Варна тримесечния ръст е 1,6% а за Бургас ръста е 1.4%.

Могат да бъдат откроени няколко тенденции:

  • Цените на съществуващите жилища изпреварват по ръст цените на новите жилища средно с 0,5% на тримесечие да периода 2015-2022. Най -малка е тази разлика в Стара Загора 0,2%.
  • Тенденцията валидна за периода 2015-2021г, цените на жилищата да изпреварват ръста на потребителските цени (инфлацията) е прекратена. От началото на 2022г, ръста на цените на жилищата изостава от инфлацията т.е. цените на жилищата намаляват в реално изражение. Този ефект е по -голям в градовете с по-нисък средномесечен ръст на цените на жилищата а това са Врана и Бургас.
  • Цените на съществуващите жилища в София са се удвоили от 2015 до днес.

Мирослав Владимиров Ph.D.
Член на СД на ЕРА БЪЛГАРИЯ